Cài đặt Apache, PHP 5.3, MySQL (LAMP) trên CentOS 6.x

Đã có nhiều trang hướng dẫn cài đặt Apache, PHP 5.3, MySQL (LAMP) trên CentOS từ đơn giản đến chi tiết. Nhưng mình vẫn viết bài này để các bạn tham khảo cách cài đặt của mình.

1. Cài Repository

Repository (nhà kho) thường được gọi tắt là Repo, theo cách diễn đạt của mình Repo là một thư viện (máy chủ) chứa những tệp tin cần thiết để cài đặt hoàn chỉnh một phần mềm trong CentOS. Khi cài đặt một phầm mềm, hệ thống sẽ truy vấn vào thư viện này để tìm những file cần thiết để cài đặt một cách tự động.

Thông thường Repo mặc định của CentOS không có nhiều phầm mềm, hoặc có nhưng không phải phiên bản mới nhất. Vì thế cần cài thêm 2 Repo bổ sung: EPELRPMForge cho CentOS trước.

Dùng lệnh wget để tải về:

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

Dùng lệnh rpm -ivh để cài đặt:

rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

2. Cài Apache (httpd)

Dùng lệnh yum để cài đặt httpd từ Repo:

yum -y install httpd

Cấu hình cho Apache tự động khởi động khi bật máy:

chkconfig --levels 235 httpd on

Khởi động một dịch vụ bằng lệnh:

service httpd start
hoặc
/etc/init.d/httpd start

3. Cài MySQL

Tương tự như cài Apache:

yum -y install mysql mysql-server

Cấu hình cho MySQL tự động khởi động:

chkconfig --levels 235 mysqld on

MySQL có tên dịch vụ là mysqld, khởi động nó lên:

service mysqld start

Chạy lệnh sau để cấu hình MySQL:

mysql_secure_installation

Làm theo các bước sau, chủ yếu là ấn ENTER:

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MySQL
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MySQL to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MySQL, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MySQL
root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n] ENTER để đặt mật khẩu cho root
New password: Nhập mật khẩu mới
Re-enter new password: Nhập lại mật khẩu mới
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] ENTER
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] ENTER
... Success!

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] ENTER
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] ENTER
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
installation should now be secure.

Thanks for using MySQL!

4. Cài đặt PHP 5.3

Một lệnh thôi là bạn có thể cài đặt PHP cùng với các module cần thiết để chạy WordPress:

yum -y install php php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-mbstring php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc

Khởi động lại Apache để nó nhận PHP:

service httpd restart

Kiểm tra lại xem Apache đã hỗ trợ PHP hay chưa. Tạo file info.php:

vi /var/www/html/info.php

với nội dung:

[php]<?php phpinfo(); ?>[/php]

Chú ý: sau khi sửa xong ấn phím Esc và gõ :wq để thoát khỏi trình sửa văn bản Vi.

LAMP PHP

5. Cài đặt phpMyAdmin

Đối với các bạn mới làm quen với CentOS thì tốt nhất nên sử dụng phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Tải phpMyAdmin bản mới nhất tại đây, và upload vào /var/www/html.

Còn mình hay quản lý MySQL bằng lệnh, hoặc quản lý bằng Webmin rất ít khi dùng phpMyAdmin. Mình sẽ viết một bài riêng về cách quản lý MySQL của mình trên CentOS.

1 Response

  1. 17/04/2015

    […] cài đặt nginx, PHP 5.3, MySQL (LEMP) trên CentOS 6.x, các bước tương tự như Cài đặt Apache, PHP 5.3, MySQL (LAMP) trên CentOS 6.x. Tuy nhiên có đôi chút khác biệt khi cài và cấu hình nginx, cụ thể các bạn […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *