Sáu Ngón đang dùng CentOS 6 64bit, vì vậy bài viết đều được thực hiện trên phiên bản này. Tuy nhiên cũng có thể áp dụng theo cách tương tự cho 32bit, hoặc CentOS 5.