Hướng dẫn sử dụng lệnh vi cơ bản

Vi là chương trình soạn thảo (text editor) chuẩn trên Unix/Linux, vì thế mà nó luôn được cài đặt sẵn trong hệ điều hành. Thông thường ta thường sử dụng Vi để chỉnh sửa các file cấu hình của hệ thống, vì thế biết cách sử dụng Vi là một trong những yêu cầu cơ bản của người quản trị Linux nói chung, CentOS nói riêng. Mặt khác, nhờ vào tập lệnh dùng để thao tác với văn bản có trong Vi sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với những cách chỉnh sửa khác.

Ngoài ra, có một phiên bản cải thiện của Vi đó là Vim. Điểm khác biệt cơ bản giữa Vi và Vim là: Vim có thêm màu sắc để phân biệt các hàm, biến…, cho nên nó thường được các lập trình viên sử dụng nhiều hơn.

Điểm khác biệt cơ bản giữa Vi và Vim.

Điểm khác biệt cơ bản giữa Vi và Vim.

Vì Vi và Vim rất giống nhau nên chúng ta chỉ học cách sử dụng Vi là đủ.

1. Mở hoặc tạo file mới

Để mở hoặc tạo một tệp mới bạn dùng lệnh:

vi /duong/dan/toi/file
vi ten_file

2. Chỉnh sửa file với Vi

Vi có 3 chế độ để chỉnh sửa file đó là:

 • Chế độ Insert: nhập văn bản vào bình thường.
 • Chế độ Visual: chọn để copy hoặc xóa văn bản theo đoạn. Ít dùng nên mình để các bạn tự tìm hiểu.
 • Chế độ Command: sử dụng lệnh bên trong Vi để chỉnh sửa, hoặc các lệnh để lưu, thoát…

Chế độ Command là chế độ mặc định khi bạn mở hoặc tạo file mới.

1. Chế độ Insert

Từ chế độ Command, ấn phím i hoặc a để chuyển sang chế độ Insert.

vi Insert mode

Ở chế độ này các bạn có thể chỉnh sửa một cách bình thường. Sau khi sửa xong quay trở lại chế độ Command theo cách bên dưới để thực hiện lệnh lưu và thoát khỏi Vi.

2. Chế độ Command

Từ chế độ Insert, ấn phím ESC để quay trở lại chế độ Command.

vi Command mode

Ngoài các lệnh để lưu và thoát ở phần bên dưới, các bạn có thể sử dụng thêm một số lệnh hay dùng khác giúp thao tác chỉnh sửa được nhanh hơn. Di chuyển con trỏ chuột tới nơi cần sửa và gõ:

 • x để xóa một ký tự.
 • dd để xóa một dòng, 3dd để xóa 3 dòng…
 • dw để xóa một từ, 3dw để xóa 3 từ… (con trỏ ở đầu từ cần xóa).
 • db cũng dùng để xóa một từ, nhưng ngược lại với dw (con trỏ ở cuối từ cần xóa).
 • /tu_khoa tìm từ trên xuống.
 • ?tu_khoa tìm từ dưới lên.

Trên đây là một số lệnh cơ bản mà mình hay thao tác trong Vi. Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về các lệnh khác thì có thể vào trang vi Editor Commands. Danh sách lệnh tại trang web này được RIT.edu liệt kê rất đầy đủ.

3. Lưu và thoát khỏi Vi

Trong chế độ Command, sử dụng các lệnh sau để lưu và thoát khỏi Vi:

 • :w lưu lại file hiện hành.
 • :wq hoặc :x lưu lại file và thoát khỏi Vi.
 • :q thoát nếu nội dung file chưa được chỉnh sửa (không muốn chỉnh sửa nữa).
 • :q! hoặc ZZ thoát nếu nội dung file đã được chỉnh sửa, nhưng bạn không muốn lưu (chỉnh sửa sai chẳng hạn).

5 Responses

 1. 29/05/2015

  […] Hướng dẫn sử dụng lệnh vi cơ bản […]

 2. 29/05/2015

  […] Ấn phím i để bắt đầu sửa, sau khi sửa xong ấn phím ESC và gõ vào :wq để thoát khỏi trình sửa văn bản vi. Hướng dẫn sử dụng lệnh vi cơ bản. […]

 3. 29/05/2015

  […] mở file cấu hình nginx bằng lệnh vi /etc/nginx/nginx.conf (Hướng dẫn sử dụng lệnh vi cơ bản), thêm vào đoạn cấu hình Gzip như […]

 4. 29/05/2015

  […] Không giống như Apache, bạn phải tự tạo repo để có thể cài đặt bản nginx mới nhất. Tạo file nginx.repo bằng lệnh vi (Hướng dẫn sử dụng lệnh vi cơ bản): […]

 5. 04/06/2015

  […] Mở file cấu hình /etc/sysconfig/clock bằng lệnh vi (hướng dẫn sử dụng lệnh vi cơ bản): […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *